Salgs­ og leveringsbetingelser for OpenConenct løsninger

Abonnementsvilkår

Ved at benytte dig af OpenConnect services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

TINX/DK A/S
Rømersvej 4,
7430 Ikast
CVR: 32832482

Sidst revideret marts 2016

1. Almene bestemmelser

Medmindre andet følger af ufravigelige lovregler gælder disse abonnementsvilkår (herefter ”Vilkårene”) mellem TINX/DK A/S, CVR-nr. 32832482 (herefter ”TINX”) og abonnenten (herefter ”Kunden”) for alle TINX’s abonnementsløsninger og Kundens eventuelle tilvalg og senere tilvalg af yderligere moduler, individuelt tilpassede løsninger i henhold til Vilkårene eller tilsvarende produkter.

3. Priser

3.1
TINX’s til enhver tid gældende priser og specifikationer på Abonnementet fås ved skriftlig henvendelse til TINX. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

3.2
TINX forbeholder sig ret til at ændre Abonnementets priser og specifikationer med 1 måneds forudgående varsel, dog tidligst fra den følgende faktura fra TINX til Kunden.

3.3
TINX garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved Abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset.

4. Fakturering og betalingsbetingelser

4.1
TINX sender faktura til Kunden jf. den af Kunden valgte betalingsfrekvens ved Abonnementets indgåelse. Faktura og eventuelle rykkerskrivelser sendes per e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Hvis Kunden ændrer sin e-mailadresse, er Kunden forpligtet til at opdatere denne i Administrationen.

4.2
Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadatoen (herefter ”Forfaldsdatoen”). Betales fakturaen ikke rettidigt har TINX de beføjelser, der følger af rentelovens regler, medmindre andet fremgår af Vilkårene. TINX sender tidligst første rykkerskrivelse 10 dage efter Forfaldsdatoen. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes anden rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første rykkerskrivelse. TINX opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. TINX tillægger hovedstolen morarenter på 2 % pr. måned fra Forfaldsdatoen. Renter tilskrives hovedstolen og forrentes. Såfremt kravet overgår til inkasso følges tillige rentelovens regler herom.

4.3
Såfremt TINX ikke har modtaget betaling inden 14 dage efter udsendelse af anden rykkerskrivelse, kan TINX suspendere Kundens adgang til Applikationen. Kunden får ikke refusion for perioder, hvor adgangen til Applikationen er suspenderet. Adgangen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre TINX forinden har ophævet aftalen, jf. pkt. 14.

5. Vilkår for udvikling af individuelt tilpassede løsninger

5.1
Aftale om udvikling af individuelt tilpassede løsninger (herefter ”Individuelle Løsninger”) kræver særskilt skriftlig aftale mellem TINX og Kunden. Kundens pris for Individuelle Løsninger aftales særskilt med TINX.

5.2
Medmindre andet skriftligt aftales, opnår Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til Individuelle Løsninger, og Individuelle Løsninger indgår efter udviklingen som en del af Applikationen under Abonnementet.

5.3
Bestemmelserne i Vilkårene gælder for aftalen om udvikling af Individuelle Løsninger, herunder men ikke begrænset til pkt. 2.1 om brugsret, pkt. 8 om immaterielle rettigheder, pkt. 11 om afhjælpning, pkt. 12 om ansvar samt pkt. 15 om lovvalg og værneting. Bestemmelserne i Vilkårene gælder desuden efter udviklingen af de Individuelle Løsninger fortløbende på Abonnementet indeholdende de Individuelle Løsninger.

6. Drift, opdateringer og forbedringer

6.1
TINX tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for TINX’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på netværksudstyr, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

6.2
TINX forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på baggrund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold, for eksempel begrundet i udskiftning af teknisk udstyr eller softwareopdateringer, midlertidigt at begrænse eller afbryde adgangen til Applikationen. TINX tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis placeres udenfor dagtimerne.

6.3
TINX har til hensigt, og er berettiget til, løbende at opdatere og forbedre Applikationen. TINX er dog ikke forpligtet til at opdatere og forbedre Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales.

7. Immaterielle rettigheder

7.1
Alle immaterielle rettigheder til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, såsom ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, samt rettigheder efter markedsføringsloven tilhører TINX. Kunden erhverver ingen ejendomsret over Applikationen.

7.2
TINX udleverer ikke kildekoden til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, til Kunden, og Kunden er ikke berettiget til selv, eller ved fremmed medhjælp, på nogen måde at søge at gøre sig bekendt med kildekoden, eller at kopiere Applikationen.

7.3
Kunden er ikke berettiget til at videregive, udleje, udlåne eller på anden måde overdrage sin brugsret i henhold til Abonnementet til tredjemand, medmindre andet skriftligt aftales med TINX.

7.4
TINX’s og OpenConnect logoer og andre kendetegn må ikke fjernes fra Applikationen.

7.5
Ved ophør af Abonnementet, uanset årsagen hertil, ophører brugsretten til Applikationen samtidigt hermed, herunder også brugsretten til Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales med TINX.

8. Kundens egen data i Applikationen

8.1
Kunden ejer indføjet data i Applikationen og kan frit disponere over dette. Kundens data slettes tidligst 60 dage efter Abonnementets ophør, hvorefter TINX ikke har nogen forpligtigelse til opbevaring af Kundens data.

8.2
TINX foretager backup af Kundens data 1 gang i ugenligt. TINX kan genskabe en backup mod et gebyr på 900 kr. pr. genskabt backup. Backup kan dog kun genskabes én måned tilbage i tid.

9. Kundens ansvar

9.1
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at Applikationen anvendes lovligt. Kunden er forpligtet til at holde TINX skadesløs for ethvert forhold, der kan henføres til et brud herpå.

10. TINX’s afhjælpningsret og -pligt

10.1
I tilfælde af mangler ved Applikationen kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end afhjælpning, jf. pkt. 11.2, med undtagelse af ophævelse, hvis TINX væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Abonnementet, jf. pkt. 14. Medmindre andet fremgår af Vilkårene, frafalder Kunden hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden misligholdelsesbeføjelse.

10.2
TINX er forpligtet og berettiget til at søge mangler ved Applikationen afhjulpet inden 10 dage efter, at Kunden skriftligt har reklameret herover. Såfremt der er tale om en væsentlig mangel, og TINX ikke kan afhjælpe manglen inden 10 dage efter at Kunden har reklameret herover, vil Kunden få refunderet det betalte beløb for Abonnementet for den tid udover de 10 dage, som det tager TINX at afhjælpe manglen.

11. TINX’s ansvar

11.1
TINX er med de begrænsninger, der fremgår af Vilkårene, ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler.

11.2
TINX kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.3
TINX er kun ansvarlig for Applikationen. TINX er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for Kundens eller tredjemands standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som Kunden anvender sammen med Applikationen, eller for at disse kan virke sammen.

11.4
Såfremt opfyldelsen af TINX’s forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af force majeure, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som TINX ikke har indflydelse på, er TINX ansvarsfri over for Kunden. TINX er i disse tilfælde berettiget til at suspendere Kundens adgang til Applikationen indtil opfyldelseshindringen er ophørt.

12. Kundens opsigelse

12.1
Abonnementet kan til enhver tid opsiges af Kunden uden årsag. Abonnementet kan opsige i administrationen.I tilfælde af Kundens opsigelse vil forudbetalt Abonnementet ikke blive tilbagebetalt. Kunden er ved opsigelsen endvidere pligtig at betale udstedte og ubetalte fakturaer på opsigelsestidspunktet.

13. Ophævelse

13.1
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Abonnementet, kan den ikke-misligholdende part ophæve aftalen. TINX kan til enhver tid opsige Kundens abonnement uden varsel.

13.2
Forud for ophævelsen skal den ikke-misligholdende part dog skriftligt meddele den misligholdende part om grundlaget for ophævelsen jf. pkt. 14.1, og give denne en frist på 10 dage til at afhjælpe misligholdelsen, såfremt misligholdelsen efter sin natur kan berigtiges.

14. Ændringer af Abonnementsvilkår

14.1
Vi kan revidere vores Abonnementsvilkår til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores Abonnementsvilkår vil vi oplyse dig om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen på hjemmesiden.

15. Lovvalg og værneting

15.1
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Abonnementet, herunder tvister vedrørende Abonnementets, eller de aftaler der udspringer heraf, eksistens, fortolkning eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Herning i første instans.

Salgs­ og leveringsbetingelser for OpenConenct løsninger
TINX/DK A/S
Rømersvej 4,
7430 Ikast
CVR: 32832482
Gældende fra 09. september 2015

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nedenstående salgs­ og leveringsbetingelser, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelige aftale herom imellem parterne.

1. Generelt
a. Aftaler mellem TINXDK A/S (efterfølgende kaldet leverandøren) og en kunde (efterfølgende kaldet kunden) indgås ved, at der fra leverandøren, efter opnåelse af enighed herom, fremsendes bekræftelse til kunden (pr. e­mail eller alm. brev) med de aftalte opgaver, hvori der henvises til nærværende salgs­ og leveringsbetingelser.

b. Er kunden uenig eller har indvendinger til indholdet af bekræftelsen, skal disse meddeles skriftligt med det samme eller senest 4 dage efter modtagelse. Overskrides fristen for indlevering af indsigelser, betragtes ordren som værende gældende.

c. Hvis tilbuddet er en fast pris, er prisen for ordren altid indeholdt i bekræftelsen. Såfremt der er afgivet estimat for projektet, indeholder bekræftelsen altid et tidsestimat som faktureres løbende

2. Tilbud og aftale
a. Tilbud er gældende i 30 dage fra dato anført på tilbuddet. Tilbud kan ikke accepteres hvis de 30 dage er overskredet. Overskrides de 30 dage, skal tilbuddet genforhandles.

b. Tilbud skal accepteres skriftlig af kunden.

c. Accept af tilbud gælder fra leverandøren har modtager skriftlig accept.

3. Priser
a. Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud.

b. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris og kursusændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris.

c. Alle priser, der fremgår af leverandørs prisliste, er vejledende.

d. Forøges omkostningerne for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris.

e. Der tages forbehold for prisændringer.

4. Serviceydelse
a. For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, uddannelse, præsentationer, afholdelse af workshop, etc. beregnes de hos leverandøren til gældende timesats.

b. Serviceydelser betales efter tids­ og materialeforbrug, og faktureres løbende hver måned, eller ved opgavens afslutning.

5. Understøttelse
a. Webbaserede systemer som leveres af TINXDK A/S, er som udgangspunkt udviklet efter W3C standarder og HTML5.

b. Browserunderstøttelse er fra Internet Explorer 10+, Chrome 45+, Safari 9+ og Firefox 41+

6. Betaling
a. Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske 14 dage efter fakturadato.

b. Ved for sen indbetaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 kr. pr. måned.

c. Er kundens forhold årsag til at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

d. Kunden er forpligtet til at foretage enhver betaling til leverandør, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af kundens forhold.

e. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af leverandøren.

7. Ejendomsret, ophavsret m.v.
a. Ophavsretten til de af leverandøren udarbejdede skitser, koncepter, forarbejder, originalmateriale, kreative oplæg m.v. tilkommer leverandøren og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Leverandørens ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven.

b. Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

c. Leverandøren har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunde.

D.v.s. hvis du som kunde leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af tredjepart, holdes leverandøren skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

8. Mangler
a. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

b. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos leverandøren beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation.

c. Kunden skal straks ved leveringen undersøge varen for eventuelle mangler

d. Viser varen sig at være mangelfuld, er kunde pligtige til straks og inden 4 dage at give leverandøren skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvad manglen er.

e. Hvis kunde ikke reklamere som anført, kan kunde ikke senere gøre manglen gældende.

f. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen.

9. Levering og forsinkelse
a. Leveringen sker fra leverandørens forretningsadresse, med mindre andet er aftalt. Ved levering på et angivet sted uden for leverandørens forretningsadresse sker alt forsendelse for kundens regning og risiko.

b. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, bestemmer leverandøren dette.

c. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at leverandør er forhindret til levering på grund af force majeure, hertil regnes også strejke på virksomhed, manglende levering fra underleverandører, samt edb­vira, opremsningen er ikke udtømmende, udskydes leveringen med den tid som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

10. Underleverandører
a. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

b. Såfremt leverandøren vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse leverandøren til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til kunden. Såfremt en leverance fra en underleverandør er behæftet med mangler, er leverandøren berettiget til en forlængelse af fristen for levering til kunden svarende til det tidsrum, der går indtil underleverandørens præstation er mangelfri.

c. Leverandøren er forpligtet til, efter konstateringen af at en forsinkelse m.v som beskrevet i punkt (8.2.) foreligger, straks at informere kunden herom samt om tidsfristforlængelses anslåede omfang.

d. De i (8.2.) beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke kunden til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.
11. Ansvar

a. Et erstatningskrav over for leverandør kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

b. Leverandør hæfter ikke for driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

c. Leverandør skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunde, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som leverandør ikke er herre over.

d. Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

e. Leverandør er ikke ansvarlig for fejl og mangler i tredjeparts produkter, herunder hosting, tredjeparts webhotel, tredjeparts software, tredjeparts hardware, systemer og programel generalt.

f. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

12. Tvister
a. Alle tvister – uanset art – afgøres ved sælgers værneting.